1. Hồ sơ nhân sự- Profile Chụp tại công ty

2. Hồ sơ báo chí- truyền thông Chụp tại công ty

3. Gói kết hợp Hồ sơ nhân sự & truyền thông